• Contributie

  Ter verduidelijking van art. 14 van ons huisreglement m.b.t. lidmaatschap en betalen van contributie brengen we het volgende onder de aandacht;

  Bij de indeling in de verschillende contributiecategorieën is de leeftijd van een lid op 1 juli van het betreffende verenigingsjaar bepalend. Het boekjaar, tevens verenigingsjaar, loopt van één juli tot en met - dertig juni van ieder jaar. Dat wil zeggen dat iedereen die op 1 juli van het betreffende verenigingsjaar lid is van onze vereniging in een contributiecategorie wordt ingedeeld en contributie verschuldigd is.

  • De contributie wordt per kwartaal geïnd;

  • Wijzigt je lidmaatschap gedurende het verenigingsjaar, dan blijft de contributie voor het hele jaar verschuldigd;

  • Opzeggingen en wijzigingen dienen voor 1 juli schriftelijk bij de secretaris van de vereniging binnen te zijn;

  • Opzegging of wijziging verstuurd per e-mail wordt gezien als schriftelijke opzegging of wijziging;

  • Wordt op of na 1 juli een wijziging doorgegeven of opgezegd, dan blijft de contributie verschuldigd. 

  Indien je er voor kiest niet via automatische incasso te betalen, dan worden administratiekosten in rekening gebracht. De betaling die door een lid wordt gedaan, wordt eerst in mindering gebracht op de administratiekosten, daarna op de te betalen contributie.

  De volledige tekst kun je terugvinden in ons huisreglement dat gepubliceerd is op de website. Lees ook onze statuten door om goed op de hoogte te zijn van alle belangrijke informatie. Mocht je hierover vragen hebben, dan kun je schriftelijk contact opnemen met één van de bestuursleden.

  Genoemde bedragen zijn per seizoensjaar 2021-2022: 

  Pupillen tot 6 jaar (kabouters) - Gratis
  Pupil 6 tot 13 jaar - €85,- 
  Junior 13 tot 18 jaar - €100,- 
  Senior 18 jaar of ouder - €175,- 

  Zaalvoetbaljunior - €100,- 
  Zaalvoetbalsenior - €165,- 

  Combinatiejunior veld en zaal - €150,- 
  Combinatiesenior veld en zaal - €220,- 

  Senior 7x7 voetbal - €55,- 

  Niet-spelend lid - €30,-